Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) (fiscaal nummer): 8149.23.227 

Amsterdam, 13 april 2021

 

 

Ten behoeve van de informatieplicht en transparantie van de financiële positie van Stichting Orange Angel zijn tot op heden de staat van baten en laste gepresenteerd. Dit vanwege het streven van de stichting te komen tot een vermogens-stichting

 

Vooruitlopend op het beleidsplan 2022 e.v. meent het bestuur dat dit streven niet gerealiseerd zal worden.

Per heden is derhalve ook over het verleden de balanspositie gepubliceerd. Het ontstaan van de vermogenspositie zoals gepresenteerd moet derhalve worden bezien in het licht van het genoemde “vermogensstichting-streven”

 

In het jaar 2020 zijn de uitgaven door de Covid crisis beperkt geweest. De verwachting is dat in 2021 dit ruimschoots gecompenseerd zal worden

 

De financiële informatie is ontleend aan de voor de stichting opgestelde jaarrekening. Het bestuur van de Stichting heeft ervoor gekozen om die informatie / pagina’s te publiceren die van direct belang is voor de betrokkenen.

 

Ingeval partijen behoefte hebben aan meer informatie dan kan contact gezocht worden met het bestuur van de stichting. Zij gaan graag met u in overleg om u de informatie te verstrekken die eventueel benodigd is.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Mr. F.T. Snelderwaard RB

Penningmeester